അമ്മക്ക് ഒരു മുണ്ട്

പിഎം.എഫിന് ഇത് അഭിമാന ദിവസം

“പിഎം.എഫിന് ഇത് അഭിമാന ദിവസം” പ്രവാസി മലയാളി ഫെഡറേഷൻ നൽകിയ നിവേദനത്തെ അനുഭാവപൂർവ്വം പരിഗണിക്കുകയും, അത് നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്ത ബഹുഃ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും,…

പ്രവാസി കമ്മീഷൻ

പ്രവാസി കമ്മീഷൻ രൂപീകരണത്തിന് തത്വത്തിൽ അംഗീകാരം : മുഖ്യമന്ത്രി  

പ്രവാസി മലയാളി ഫെഡറേഷൻ സംഗമം അവസാനിച്ചു.

Pravasi Malayali Meet- 2014