പ്രവാസി കമ്മീഷൻ

പ്രവാസി കമ്മീഷൻ രൂപീകരണത്തിന് തത്വത്തിൽ അംഗീകാരം : മുഖ്യമന്ത്രി  

പ്രവാസി മലയാളി ഫെഡറേഷൻ സംഗമം അവസാനിച്ചു.

Pravasi Malayali Meet- 2014