മാലിദ്വീപ് യൂണിറ്റ് കോർഡിനേറ്റർ ഡോക്ടർ സജിത്ത് ചന്ദ്രൻ

പ്രവാസി മലയാളി ഫെഡറേഷൻ മാലിദ്വീപ് യൂണിറ്റ് കോർഡിനേറ്ററും ലോക കേരള സഭ അംഗം കൂടിയായ.ഡോക്ടർ സജിത്ത് ചന്ദ്രൻ മാലിദ്വീപിൽ ഡോക്ടറായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു