കെ സ് ഫ് ഇ പ്രവാസി ചിട്ടി

കെ സ് ഫ് ഇ പ്രവാസി ചിട്ടി. ലോഞ്ചിംഗ് നു വേണ്ടി കേരളാ ധനകാര്യാ മന്ത്രി ഡോക്ടർ. ശ്രീ തോമസ് ഐസക്. ബ്രിട്ടനിൽ എത്തിയപ്പോൾ പി എം ഫ് നെ പ്രതിനിധി കരിച്ച് ആസ്സോസിയേറ്റട് കോർടീനേറ്റർ ശ്രീ വർഗ്ഗീസ് ജോൺ. ആശംസകൾ അറിയ്കുന്നു